Προσκλήσεις ύψους 306.058.870 ευρώ το 2024 από το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021 -2027

Προσκλήσεις ύψους 306.058.870 ευρώ το 2024 από το νέο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021 -2027

Στην έκδοση νέων προσκλήσεων συνολικού ύψους 306.058.870 ευρώ το έτος 2024 οδηγεί ο προγραμματισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νέου ΕΣΠΑ 2021 -2027. Πρόκειται για έργα και δράσεις που ανταποκρίνονται στους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητας του νέου προγράμματος «Θεσσαλία 2021 – 2027» για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, για το περιβάλλον και την ανθεκτικότητα, για τη βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας, για υποδομές και δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και για Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις. «Το νέο ΕΣΠΑ 2021 -2027 είναι μια μεγάλη εθνική προσπάθεια για τον άνθρωπο. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο που έχουν οι Περιφέρειες στη διάθεσή τους για την οικονομική ανάταξη και την κοινωνική ευημερία με ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις. Σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας προγραμματίσαμε την έκδοση νέων προσκλήσεων για την καινοτομία, την έρευνα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την υγεία, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα κ.α. Στόχος είναι οι δικαιούχοι φορείς να είναι ενήμεροι και να προετοιμαστούν έγκαιρα ώστε τα έργα να προχωρήσουν με ταχύτητα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Προγραμματισμός προσκλήσεων  έτους 2024 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-2027

1.Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας:

-Συμπράξεις Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία με Ερευνητικούς φορείς, για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο,  6.000.000 ευρώ

-Ανάπτυξη και οργάνωση περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης, υποστήριξης, ενημέρωσης και σύνδεσης επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Θεσσαλία, 1.500.000 ευρώ

-Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του εξοπλισμού δημόσιων φορέων Έρευνας που εδρεύουν στη Θεσσαλία, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο, στους τομείς προτεραιότητας της RIS και στόχευση στην αναβάθμιση/ενίσχυση των προϊόντων/δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, 4.500.000 ευρώ

-Ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του εξοπλισμού δημόσιων φορέων Έρευνας που εδρεύουν στη Θεσσαλία, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Σχέδιο, στους τομείς προτεραιότητας της RIS και στόχευση στην αναβάθμιση/ενίσχυση των προϊόντων/δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, 7.500.000 ευρώ

-Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία, 1.000.000 ευρώ

-Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιων φορέων στη Θεσσαλία προς τους πολίτες, 2.000.000 ευρώ

-Ενίσχυση ΜΜΕ με στόχευση στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αύξηση εξαγωγών και δημιουργία θέσεων εργασίας, στοχεύοντας στους τομείς της νέας βιομηχανικής επανάστασης,            24.336.125 ευρώ

-Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη δημιουργία Clusters, κόμβων καινοτομίας και αλυσίδων αξίας με επικέντρωση στους τομείς προτεραιότητας της RIS, 10.000.000 ευρώ

2.Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα:

-Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε κτίρια, εγκαταστάσεις και  υποδομές δημόσιου τομέα, 7.110.521 ευρώ

-Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών με έργα τοπικής σημασίας και λοιπές δράσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας,             5.000.000 ευρώ

Εξοπλισμοί πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, 3.000.000 ευρώ

-Προστασία οικισμών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως φωτιές, με παρεμβάσεις σε περιαστικές δασικές εκτάσεις (καθαρισμοί, αντιπυρικές ζώνες, κλπ.), 4.000.000 ευρώ

-Έργα και Μελέτες προστασίας οικισμών από κατολισθήσεις, 4.500.000 ευρώ

-Έργα διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων, σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας, 5.000.000 ευρώ

-Έργα βελτίωσης ποιότητας ή επάρκειας πόσιμου ύδατος σε οικισμούς, 8.000.000 ευρώ

-Έργα και δράσεις προτεραιότητας Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), ιδίως για την υποστήριξη βεβαρυμμένων ή ευαίσθητων επιφανειακών ή υπογείων υδατικών συστημάτων, 2.000.000 ευρώ

-Προώθηση της ανακύκλωσης, έργα «πράσινων σημείων»,            19.000.000 ευρώ

– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, 1.000.000 ευρώ

-Γωνιές Ανακύκλωσης, 2.500.000 ευρώ

– Αστικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε οικισμούς με επικέντρωση σε Πράσινες και Μπλε υποδομές, 10.705.882 ευρώ

3.Βελτίωση  μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας

-Παρεμβάσεις σε υποδομές ή ανωδομές στους περιφερειακούς λιμένες στη Θεσσαλία, 3.000.000 ευρώ

4Α.Υποδομές  ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη:

-Δημιουργία αναγκαίων υποδομών και εξοπλισμού για τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων,             2.000.000 ευρώ

-Δημιουργία – αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού για την ενίσχυση δημόσιων δομών προώθησης στην απασχόληση, 1.000.000 ευρώ

Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών και  εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εξοπλισμός ΤΠΕ & δίκτυα), 10.500.000 ευρώ

Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών και  εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Προσβασιμότητα ΑμΕΑ), 2.500.000 ευρώ

Ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών και  εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακές υποδομές), 5.000.000 ευρώ

Δημιουργία / αναβάθμιση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών, 1.000.000 ευρώ

 Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, 3.000.000 ευρώ

Υποστήριξη σύγχρονου πολιτισμού, 4.000.000 ευρώ

Δράσεις αναβάθμισης τουριστικών υποδομών, 3.000.000 ευρώ

Ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (φυσικής κληρονομιάς), 3.000.000 ευρώ

Περιφερειακή στρατηγική πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, με υποστήριξη της ικανότητας των φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, 1.000.000 ευρώ

4Β. Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας

-Δράσεις ενίσχυσης των υφιστάμενων και νέων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (ΚΑΛΟ), με επικέντρωση στις ευάλωτα κοινωνικά ομάδες πληθυσμού των ΟΧΕ και στόχευση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης και «πράσινης» Ευρώπης, 3.000.000 ευρώ

-ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας) και παρεμφερείς δράσεις στις ΟΧΕ ή και προτεραιότητες RIS, 1.200.000 ευρώ

-ΝΕΕ (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες) και παρεμφερείς δράσεις, στις ΟΧΕ ή και προτεραιότητες RIS, 1.200.000 ευρώ

-Δράσεις συμβουλευτικής-κατάρτισης-πιστοποίησης- πρακτικής άσκησης-mentoring (που στοχεύουν στην μείωση ανεργίας/αύξηση απασχόλησης), με στόχευση στις ΟΧΕ ή και στις προτεραιότητες RIS, 1.200.000 ευρώ

-Capacity building για φορείς σχετικούς με την ένταξη στην αγορά εργασίας, 500.000 ευρώ

-Δράσεις ενδυνάμωσης για γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης δεξιοτήτων, με στόχο την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, 800.000 ευρώ

-Δράσεις προσαρμογής εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών στην αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, εστιασμένες σε χωρικές παρεμβάσεις, 600.000 ευρώ

-Δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση ή/ και κατάρτιση εστιασμένες σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, εκτός ΥΤΧ και Ρομά (π.χ. ΑμεΑ , αποφυλακισμένοι), 1.100.000 ευρώ

-Δράσεις για την συμμετοχή μειονεκτουσών ομάδων (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά) στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την ενεργή κοινωνική ζωή χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των Κοινωνικών Δομών ΟΤΑ, 1.000.000 ευρώ

-Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους,            200.000 ευρώ

-Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, 150.000 ευρώ

-Ενίσχυση ικανότητας (Capacity building) για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη, 200.000 ευρώ

-Δράσεις ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο των Κ.Κ. -ΚΕΜ και λοιπών σχετικών Δομών, για την απαγόρευση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, την πρόληψη του trafficking και κάθε μορφής βίας και με στόχο την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, 600.000 ευρώ

-Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε δημόσιες Υπηρεσίες, 800.000 ευρώ

-Ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 3.500.000 ευρώ

-ΝΕΕ, ΝΘΕ και παρεμφερείς δράσεις για απασχόληση και αυτοαπασχόληση εστιασμένες σε Ρομά,   800.000 ευρώ

-Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού, 1.200.000 ευρώ

-Δράσεις υποστήριξης των Ρομά: ομάδες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, ομάδες διαχείρισης οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης            , 500.000 ευρώ

-Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας / εφήβων σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις, 500.000 ευρώ

-Capacity building για φορείς σχετικούς με την κοινωνική ένταξη για Ρομά, 220.000 ευρώ

-Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης(σχολικό έτος  2024-2025), 7.300.000 ευρώ

-Ανάπτυξη και λειτουργία Ξενώνων Άμεσης υποδοχής και βραχείας φιλοξενίας προς αναδοχή, 1.400.000 ευρώ

-Ενίσχυση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 7.730.000 ευρώ

-Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, 1.760.000 ευρώ

-Δράση μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, 600.000 ευρώ

-Δομές Αστέγων, όπως Υπνωτήρια, Κέντρα Ημέρας (νέες δομές σε περιοχές με συγκέντρωση σημαντικού πληθυσμού αστέγων), 1.200.000 ευρώ

5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις

-Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλίας, 71.600.000 ευρώ

-Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στην περιοχή των Βορείων Σποράδων και στη Διαδρομή Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία,            15.000.000 ευρώ

-Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε περιοχές που καταγράφουν αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης, 12.546.342 ευρώ

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia