Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Διασέλλου

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ : 18 /2022
ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00 €
α) Εργ. Εργασίες : 153.225,81 €
β) Φ.Π.Α. 24% : 36.774,19 €

Με την παρούσα εργολαβία ο Δήμος Φαρκαδόνας θα προβεί στην διαμόρφωση του χώρου της
κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Διασέλλου όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία του έργου. Οι
εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι :
Για τον κεντρικό δρόμο μήκους περίπου 90m και επιφάνειας περίπου 2.200m2
 Αποξήλωση του παλιού τσιμεντένιου οδοστρώματος και της παλιάς πλακόστρωσης σε
όλο το πλάτος της επιφάνειας των 2.200m2
 Καθαρισμός της επιφάνειας από παλιά σκυροδέματα και παλιάς βάσης και υπόβασης
του οδοστρώματος
 Εκσκαφή και κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων
 Κατασκευή της κεντρικής οδού μήκους οδοστρώματος 90m και πλάτους 6.00μ. με
κατασκευή υπόβασης, βάσης, ασφαλτόστρωση και διαγράμμιση του οδοστρώματος
 Πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου ορθογωνικού σχήματος της υπόλοιπης επιφάνειας
που οριοθετεί την πλατεία
 Οριοθέτηση των δέντρων με κατασκευή πέτρινων πεζουλιών περιμετρικά
 Τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων σε επιλεγμένες θέσεις
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές του κανονισμού σκυροδέματος, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης
Δημοτικών και Κοινοτικών έργων και τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν διάφορα δίκτυα υπόγεια
ή υπέργεια και πρέπει να φροντίζει για την προστασία τους.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύειΟ προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής του έργου ανέρχεται στις 190.000,00€.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το Ο.Ε., τα απρόβλεπτα, η αναθεώρηση το κόστος ΑΕΚΚ και
ο ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και
ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας από τον προϋπολογισμό του έτους 2022 και από τον
κωδικό ΚΑ 64-7322.003
Φαρκαδόνα 07/06/2022
Ο Συντάξας Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Υ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΔΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia