Δ. Πύλης: Συνεδριάζει τη Δευτέρα με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06-11-2020 (ΦΕΚ 4899/06-11-2020 τεύχος Β΄), δ) των αριθμ.   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (Α.Δ.Α. Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και 77233/426/13-11-2020 (Α.Δ.Α. 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27-11-2020 (ΦΕΚ 5255/28-11-2020 τεύχος Β΄) και στ) της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (Α.Δ.Α. ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις επτά (07) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις αιολικές εγκαταστάσεις στον ορεινό όγκο Δήμου Πύλης. 
  2. Τροποποίηση του άρθρου 26 του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.
  4. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το 1ο θέμα έχουν κληθεί κι έχουν δεσμευθεί ότι θα συμμετέχουν στην  τηλεδιάσκεψη εκπρόσωποι α) του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ CRES και β) της GREENPEACE.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia