Προκήρυξη 14 θέσεων μονίμων ιατρών Ε.Σ.Υ για το Νοσοκομείο Τρικάλων.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προκήρυξη 14 θέσεων μονίμων ιατρών Ε.Σ.Υ, οι οποίοι θα στελεχώσουν το νοσοκομείο της πόλης και θα αναβαθμίσουν άμεσα την ποιότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, με την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά ιδρύεται ογκολογικό – αιματολογικό τμήμα.

Πιο αναλυτικά, το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με τις θέσεις:

                                                         ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 17 /5 /2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ      Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.36305

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ      Σχετ. 33374, 29312,31649

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17                   Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Ταχ. Κώδικας: 10433

Τηλέφωνο: 213216-1207,1227 ,1223 ,1218, 1224

Fax:2132161906

Email: dpnp_a@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: ‘Εγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α’123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) β)του άρθρου7 και του 8 του ν.4498/2017 (Α’172) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν.4517/2018 (Α’ 22) γ) της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017(Α’200)

δ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α’50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017 (Α’38) ε) του άρθρου 107 του ν. 4583/2018 (Α’212) στ) των άρθρων 165 & 168 του ν. 4600/2019 (Α’43)

ζ)του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

η)Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

  1. Την υπ’αρ.Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ2144 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
  2. Την υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ. 13274/13-2-2018 (548 Β’) όμοια (ΑΔΑ6ΚΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ)
  3. Την υπ’αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Β’) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία

προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ)

  1. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ – 1ΘΖ)
  2. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.48031 /21 -6-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1)
  3. Τα υπ’αριθμ. πρωτ. 24771/25-4-2019, ΔΑΑΔ 23116/15-4-2019, 14863/8-4-2019, 16949/9-4- 2019, 13966/19-4-2019, Δ1/29483/12-4-2019, 15808/10-4-2019 και 7345/8-4-2019 αιτήματα των Διοικήσεων των Υ.Πε για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών

κλάδου Ε.Σ.Υ.

  1. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15.05.2019 έγκριση κατανομής Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν. ΤρικάλωνΠαιδιατρικήςΕπιμελητή Β΄2
ΠαθολογίαςΕπιμελητή Β΄1
ΟυρολογίαςΕπιμελητή Β΄1
ΑναισθησιολογίαςΕπιμελητή Β΄1
ΑκτινοδιαγνωστικήςΕπιμελητή Β΄1
ΟρθοπεδικήςΕπιμελητή Β΄1
Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ)Επιμελητή Β΄1
Παθολογικής ΟγκολογίαςΕπιμελητή Β΄2
ΩτορινολαρυγγολογίαςΕπιμελητή Β΄1
Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή ΠαθολογίαςΕπιμελητή Β΄1
Μαιευτικής – ΓυναικολογίαςΕπιμελητή Β΄1
Πνευμονολογίας – ΦυματιολογίαςΕπιμελητή Β΄1

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia