Hot NewsΤρίκαλαΠροσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Φαρκαδόνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν.4765/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις των παρ.8-15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (Α΄128).

3. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021

4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 (Α΄143).

5. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 , όπως ισχύει, ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγματος από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές.

6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 5345/4.2.2005 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί προσλήψεων προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1751/05.03.2021 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ( ΑΔΑ: 6ΖΜΒ46ΜΤΛΒ-Κ4Π) σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021.

8. Την υπ’ αριθμόν 101/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας αναφορικά με την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Φαρκαδόνας, που αφορούν στην προστασία από τις επιπτώσεις του του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και την αντιμετώπιση. των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα, για την φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου των πρόχειρων καταλυμάτων των σεισμοπαθών και την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία.

9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6747/24.0452021 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την άμεση πρόσληψη συνολικά δεκασσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Φαρκαδόνας, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και των μετασεισμών του, όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
100Δήμος ΦαρκαδόναςΓεννηματά 1ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ4 μήνες14
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΤίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100Δεν  απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).  

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3. Υπεύθυνη δήλωση (Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

4. Υπεύθυνη δήλωση ( Συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι  ή δεν είναι παλαιός ασφαλισμένος πριν το 1993.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.farkadona.gr) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1, Τ.Κ. 42031 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2433350011,2433350033), εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΝΑΝΤΗΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia