Π.Ε.Τρικάλων: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων Περιόδου 2022-2023.

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων Περιόδου 2022-2023
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Τρικάλων, σε εφαρμογή της με αρ. 1059/128533/13-5-2022 (ΦΕΚ 2418Β/17-5-2022) Υ.Α. με ΑΔΑ: 66Ψ74653ΠΓ, ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2022-2023 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την 15η Ιουνίου 2022, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr). Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016 (μέσω της ψηφιακής εφαρμογής) δεν ενισχύονται οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 1059/128533/13-5-2022 (ΦΕΚ 2418Β/17-5-2022) Υ.Α., οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό, η μετεγκατάσταση και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους, εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Οι δράσεις αναλύονται σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αμπελώνα. Δεν καλύπτεται η κανονική ανανέωση (η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας) των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που συνδέονται με την καθημερινή διαχείριση αμπελώνα, την προστασία έναντι ζημιών από θηράματα, πτηνά ή χαλάζι, την κατασκευή ανεμοφρακτών και τοίχων για την προστασία από τον άνεμο, τις ιδιωτικές οδούς και τα αναβατόρια και την αγορά αγροτικών οχημάτων.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3276Β/18-9-2017), όπως ισχύει.
β) είναι καταχωρημένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2020 και 2021).
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2022).
ε) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού για το Πρόγραμμα, μεταξύ των δύο συστημάτων: Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης,
στ) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο μισό (0,5) στρέμμα.
Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται:
α) στην ίδια θέση με αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης, σε ένα ή σε περισσότερα τεμάχια και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.
β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση ή μη.
γ) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (αριθμ. 2454/235853/20-9-2019 Υ.Α.,ΦΕΚ 3645β/1-10-2019 όπως ισχύει)
Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα 10 ετών, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης.
Η υποχρέωση αυτή συνοδεύει το αγροτεμάχιο ανεξάρτητα από τον νόμιμο κάτοχο της έκτασης.
Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις α) που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας, β) που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης, και γ) αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή .
Επιπλέον, δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί:
α) με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς, την προβλεπόμενη από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, άδεια,
β) Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα, αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).
Επίσης, παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο ΥπΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr), έως τη 15η Ιουνίου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο Πρόγραμμα και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 1 και 2).
Εκτύπωση της καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο, ενημερωμένη από τον παραγωγό πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. Στις ενημερώσεις περιλαμβάνεται η καταχώρηση αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, για τις περιπτώσεις που ο παραγωγός αιτείται τη φύτευση με άδεια αναφύτευσης από την προηγούμενη εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης αμπελώνα (δυνητική φύτευση-άυλη άδεια). Επιπλέον προσκομίζεται το πρωτότυπο έγγραφο χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης από εκρίζωση προηγούμενης έκτασης, όπως εκδόθηκε από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ..
Για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, ο αιτών σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούται να προσκομίσει σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, όλων των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και το τοπωνύμιο της περιοχής τους.
Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.) με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογραφική αποτύπωση κάθε αμπελοτεμαχίου, για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης της αίτησης, για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού μεταξύ των δύο συστημάτων Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, για τη συμπληρωματική προσκόμισή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. πριν το τέλος του διοικητικού ελέγχου και όχι αργότερα από την 24η Ιουνίου.
Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης ένταξης για το Πρόγραμμα. Υποβάλλεται, σε περίπτωση που στο αντίγραφο της Α.Ε.Ε. τρέχοντος έτους, του αιτούντα, δεν περιλαμβάνεται η χαρτογραφική αποτύπωση των τεμαχίων.
Πλήρες αντίγραφο της Α.Ε.Ε., του παραγωγού στον οποίο ήταν καταγεγραμμένο αμπελοτεμάχιο που δεν εμφανίζεται στην Α.Ε.Ε, προηγούμενου έτους, του αιτούντα παραγωγού. Υποβάλλεται, για τις περιπτώσεις που αμπελοτεμάχιο της αίτησης δεν καταγράφεται στην Α.Ε.Ε., του προηγούμενου έτους του αιτούντα και εφόσον δεν διατίθεται η χαρτογραφική αποτύπωσή του από την τρέχουσα αίτηση της Α.Ε.Ε. .
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής για όλα τα αμπελοτεμάχια που καταγράφονται στην αίτηση ένταξης για το Πρόγραμμα, καθώς και για τα τεμάχια στα οποία θα πραγματοποιηθεί η αναφύτευση όταν το μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί σε άλλη θέση.
Επιπλέον απαιτούνται:
Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. για την επιβεβαίωση του κριτηρίου νέου παραγωγού.
Βεβαίωση συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής όπως καθορίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2018/848 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/464 της Επιτροπής, ή με τα εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (AGRO1, AGRO2) για ολόκληρη την έκταση αμπελώνων, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι των μέτρων:
«Εκρίζωση -προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αμπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και
«Φύτευση αμπελώνων»
υποχρεούνται να προσκομίσουν ανάλυση εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών, από διαπιστευμένα εργαστήρια.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. 1059/128533/13-5-2022 (ΦΕΚ 2418Β/17-5-2022) Υ.Α., τα Κριτήρια Προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:
Νέοι γεωργοί: Ως νέοι παραγωγοί θεωρούνται οι παραγωγοί που είναι κάτω των 40 ετών και διαθέτουν αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες. To κριτήριο ικανοποιείται εφόσον στους εν λόγω παραγωγούς έχει χορηγηθεί βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα.(1,0 μόριο)
Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων: Το κριτήριο αυτό πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης του αιτούντος τα στρέμματα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου κυμαίνονται:
από 1 έως και 5 στρέμματα (0,4 μόρια)
από 5,1 έως και 20 στρέμματα (1,4 μόρια)
από 20,1 έως και 30 στρέμματα (2 μόρια)
από 30,1 έως και 50 στρέμματα (1 μόριο)
από 50 στρέμματα και πάνω (0,4 μόρια)
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας:
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν:
α) το μέτρο αναφύτευσης (στην ίδια ή σε άλλη θέση) του Προγράμματος εφαρμόζεται για αμπελοτεμάχια εντός οριοθετημένης ζώνης παραγωγής οίνων ΠΟΠ ή ΠΓΕ,
β) η ποικιλία (ή οι ποικιλίες) που θα φυτευτεί, είναι σύμφωνη (ή σύμφωνες) με τα όσα ορίζει η νομοθεσία για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε και
γ) η ποικιλία (ή οι ποικιλίες) που είναι ήδη φυτεμένη/ές είναι σύμφωνη/ες με τον τεχνικό φάκελο του ΠΟΠ/ΠΓΕ της ζώνης. Επίσης, η συγκομισθείσα ποσότητα στις δηλώσεις συγκομιδής πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τεχνικό φάκελο.
Μόρια: ΠΟΠ (2,0 μόρια)
ΠΓΕ (1,4 μόρια)
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος:

 1. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (σε μεταβατικό στάδιο ή πλήρη εφαρμογή) σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (2 μόρια).
  2.Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (1 μόριο).
  To κριτήριο ικανοποιείται εφόσον o παραγωγός προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο «Βεβαίωση συμμόρφωσης»:
  α) με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/848 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/464 της Επιτροπής, ή
  β) με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (AGRO 2-1 & 2-2)
  Τέλος γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γρ. 314 – 3ος όροφος Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 2431351614 (κ. Αθηνά Λύκα) και στο Γρ. 311 στο τηλέφωνο 2431351611 (κ. Ιωάννη Βαϊου).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia