Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της αριθμ. 643/αρ.πρωτ.69472/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), δ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄),

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί :
1) Δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄) τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων,

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄) ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία,
στις είκοσι εννιά (29) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί :
1) Δια ζώσης, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄) τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων,

2) Με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5673/18-12-2021 τεύχος Β΄) ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία,
στις είκοσι εννιά (29) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2023

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia