Συνεδριάζει 31 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

6/2021

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10-02-2021 τεύχος Β΄),

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις τριάντα μία (31) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
Αίτηση Σαμψώνη Ευάγγελου για παράταση μισθωτήριας σύμβασης ακινήτου στην Κοινότητα Πηγής.
Συναίνεση του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση του έργου «Βελτιώσεις δικτύων ΔΕΗ σε περιοχές του Δήμου Πύλης» και διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, που θα προέλθουν ως έκτακτη κάρπωση στα Δημοτικά Δάση Αρματολικού & Γαρδικίου.
Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας, Βροντερού.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2022

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia