ΠρωτοσέλιδοΤρίκαλαΑπαγόρευση Αλιείας στον Πηνειό, παραποτάμους και λίμνες της Π.Ε Τρικάλων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων
Έχοντας υπόψη;
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2.Την αρ.15840/156612/4-10-2018 απόφαση του αναπληρωτή συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης (ΦΕΚ4788/Β/26-10-2018) <Έγκριση της146/2018(ορθή επαναληψη) επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως ισχύει.
3.Το Π.Δ. 235/79 <Περί ρυθμίσεως εντός των ποταμών διενεργουμένης αλιείας.
4. Τον Αλιευτικό Κώδικα όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1740/87.
5. Το Ν.2040/92 αρθ.9 παρ.2 <Περί ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Γεωργίας>.
6. Το Β.Δ. 142/70 αρθ.2 παρ.Β2 <Περί αλιείας υδρόβιων ζώων και προστασίας αυτών>.
7.Το Π.Δ.373/85 (Ερασιτεχνική αλιεία).
8.Το Ν.2332/95 Απαγόρευση Αλιείας.
9.Την αρ.2712/1-9-2019 Απόφαση <Περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Θεσσαλίας.
10. Την αρ. 3236/13-9-19 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. ΦΕΚ 3538/ τ.β΄/20-9-19.
11. Το γεγονός ότι η απαγόρευση αλιείας είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Απαγορεύουμε την αλιεία με κάθε μέσο και εργαλείο στον Πηνειό ποταμό και τους παραποτάμους, κανάλια, τεχνητές λίμνες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, από 01-04-2021 έως 15-05-2021 για την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών.
2.Την τήρηση της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχουν οι Αστυνομικές αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες αρμοδιότητάς των.
3.Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.420/70, Ν.1740/87, Ν.2040/92.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

Copyright 2021

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.