Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, γ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06-11-2020 (ΦΕΚ 4899/06-11-2020 τεύχος Β΄), δ) των αριθμ.   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (Α.Δ.Α. Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και 77233/426/13-11-2020 (Α.Δ.Α. 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27-11-2020 (ΦΕΚ 5255/28-11-2020 τεύχος Β΄), στ) της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 (Α.Δ.Α. ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ζ) της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/05-12-2020 (ΦΕΚ 5350/05-12-2020 τεύχος Β΄),

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης.
  2. Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020 των πληττόμενων επιχειρήσεων του δήμου λόγω πανδημίας covid 19.
  3. Αίτηση επαγγελματιών υπαίθριας αγοράς Ελάτης για απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
  4. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Copyright 2024

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το περιεχόμενο της σελίδας καθώς και οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδότη.
Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια.

Μέλος του eMedia